Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch trong cán bộ, công chức, viên chức // Báo Bạc Liêu.- 2021.- Số 3548.- Ngày 2/12/2021.- Tr 3
Thông tin về nhan đề (chính)
Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch trong cán bộ, công chức, viên chức
Tóm tắt / chú giải
Ngay sau khi có chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, các địa phương đã nhanh chóng triển khai thực hiện một cách quyết liệt. Trong đó có tăng cường quản lý cán bộ, công chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nhẩm nhanh tính giỏi / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
2. Thể dục trí não / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
3. Thử thách STEM / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
4. Quê nội / Võ Quảng .- 2020 Chi tiết
5. Yêu thương ở lại / Võ Thu Hương .- 2020 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------