Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Khởi sắc đời sống văn hóa ở vùng có đông đồng bào Khmer // Báo Bạc Liêu.- 2022.- Số 3609.- Ngày 3/5/2022.- Tr 7
Thông tin về nhan đề (chính)
Khởi sắc đời sống văn hóa ở vùng có đông đồng bào Khmer
Tóm tắt / chú giải
Cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới cũng là thời điểm chính quyền các địa phương triển khai nhiều phần việc, hoạt động đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa (XDĐSVH) về với cơ sở. Đặc biệt ở các vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống, XDĐSVH được lồng ghép với các lễ hội truyền thống, phong trào xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm khởi sắc đời sống tinh thần người dân.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nam Bộ thành đồng tổ quốc đi trước về sau / 1999 Chi tiết
2. Cao Triều Phát nghĩa khí Nam Bộ / Phan Văn Hoàng .- 2001 Chi tiết
3. Hành trạng tiền bối Cao Triều Phát / Cao Bạch Liên .- 2010 Chi tiết
4. Bạc Liêu trong mắt tôi / Phan Trung Nghĩa .- 2012 Chi tiết
5. Nam Bộ xưa và nay / 2005 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------