Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: TX. Giá Rai: Tạo đột phá từ phát triển nguồn nhân lực // Báo Bạc Liêu.- 2022.- Số 3611.- Ngày 7/5/2022.- Tr 3
Thông tin về nhan đề (chính)
TX. Giá Rai: Tạo đột phá từ phát triển nguồn nhân lực
Tóm tắt / chú giải
Khi triển khai Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy “Về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là NQ 12), TX. Giá Rai cũng đồng thời quán triệt đến các cấp ủy, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) phương châm: phát triển nguồn nhân lực chính là chìa khóa để địa phương thực hiện những bước đột phá thành công, đặc biệt Đảng bộ và Nhân dân TX. Giá Rai sẽ sớm thực hiện khát vọng vươn lên thành phố vào năm 2025.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nam Bộ thành đồng tổ quốc đi trước về sau / 1999 Chi tiết
2. Cao Triều Phát nghĩa khí Nam Bộ / Phan Văn Hoàng .- 2001 Chi tiết
3. Hành trạng tiền bối Cao Triều Phát / Cao Bạch Liên .- 2010 Chi tiết
4. Bạc Liêu trong mắt tôi / Phan Trung Nghĩa .- 2012 Chi tiết
5. Nam Bộ xưa và nay / 2005 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------