Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Nam Bộ xưa và nay / Trần Văn Giàu, Phan Huy Lê, Nguyễn Đình Đầu.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb TP. Hồ Chí Minh - Tạp chí xưa & nay, 2005. - 402 tr. ; 21 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Trần Văn Giàu, Phan Huy Lê, Nguyễn Đình Đầu... Nam Bộ xưa và nay
Xuất bản, phát hành
Tp. Hồ Chí Minh, 2005: Nxb TP. Hồ Chí Minh - Tạp chí xưa & nay
Mô tả vật lý
21 cm- 402 tr.
Tóm tắt / chú giải
Tập sách giới thiệu về các địa danh của các địa phương, các nhân vật, sự kiện và truyền thông văn hóa xưa và nay ở Nam Bộ qua các bài viết của các nhà nghiên cứu trong cả nước
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Địa Chí
(Kho tầng 1)
DCV.000998Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nhẩm nhanh tính giỏi / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
2. Thể dục trí não / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
3. Thử thách STEM / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
4. Quê nội / Võ Quảng .- 2020 Chi tiết
5. Yêu thương ở lại / Võ Thu Hương .- 2020 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------