Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Nam Bộ thành đồng tổ quốc đi trước về sau : Hồi ký kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954 / Nhiều tác giả. - H. : Chính trị quốc gia, 1999. - 690 tr. ; 22 cm
Thông tin về nhan đề (chính)
Nam Bộ thành đồng tổ quốc đi trước về sau/ Nhiều tác giả: Hồi ký kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954
Xuất bản, phát hành
H., 1999: Chính trị quốc gia
Mô tả vật lý
22 cm- 690 tr.
Tóm tắt / chú giải
Tập hồi ký ghi chép về hoạt động của xứ uỷ Nam Bộ sau này là Trung ương Cục miền Nam, uỷ ban kháng chiến hành chính và các cơ quan ban ngành của Nam Bộ, của một số cán bộ lão thành cách mạng đã tham gia hoạt động trong thời kỳ ấy
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Địa Chí
(Kho tầng 1)
DCV.000993Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nhẩm nhanh tính giỏi / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
2. Thể dục trí não / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
3. Thử thách STEM / Moore Gareth .- 2021 Chi tiết
4. Quê nội / Võ Quảng .- 2020 Chi tiết
5. Yêu thương ở lại / Võ Thu Hương .- 2020 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------