Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Phòng tuyến Vĩnh Tế - Giang Thành dưới triều Nguyễn. / Võ Nguyên Phong // Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Nxb Viện lịch sử quân sự - Bộ quốc phòng.- Số 375.-Tháng 3/2023.-Tr.105-110
Thông tin về nhan đề (chính)
Võ Nguyên Phong Phòng tuyến Vĩnh Tế - Giang Thành dưới triều Nguyễn.
Tóm tắt / chú giải
Phòng tuyến Vĩnh Tế - Giang Thành dưới triều Nguyễn bố trí dọc tuyến đường thủy Vĩnh Tế - Giang Thành thuộc 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang ngày nay, dài 96 km, từ bờ sông Châu Đốc đến cửa biển Hà Tiên. Ngay từ thuở khai đào, các đồn bảo được lập dọc tuyến để bảo vệ dân binh, về sau bồi đắp, bổ sung dẫn thàngh một hệ thống bảo vệ cương giới từ Thành Châu Đốc đến thành từ Hà Tiên. Với hàng chục thành đồn, bảo, pháo đàui lớn nhỏ nằm từ bờ Tây Sông Hậu đến vịnh Thái Lan, phòng tuyến Vĩnh Tế - Giang Thành có vị trí quan trọng bậc nhất nhằm bảo vệ biên giới trong giai đoạn đầu nhà Nguyễn và tồn tại đến thời Pháp thuộc.
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Địa chỉ điện tử và truy cập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Chiều vụn / Dương Thiên Lý .- 2020 Chi tiết
2. Một mảnh trăng rừng / Ma Văn Kháng .- 2020 Chi tiết
3. Đinh Tiên Hoàng / Vũ Xuân Tửu .- 2020 Chi tiết
4. Đi tìm mô hình hiệu quả cho hợp tác xã kiểu mới / Minh Đạt .-  Chi tiết
5. Nâng tầm “lúa thơm, tôm sạch” vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Lư Dũng, Kiên Nhẫn .-  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------