Giới thiệu Thư viện

THƯ VIỆN TỈNH BẠC LIÊU

 

I/- Quá trình hình thành:

Thư viện tỉnh Bạc Liêu tiền thân là Thư viện tỉnh Minh Hải, được thành lập ngày 02 tháng 9 năm 1976 tại Thị xã Cà Mau. Năm 1980, Thư viện Minh Hải chuyển trụ sở về tại Thị xã Bạc Liêu (khu nhà Công tử Bạc Liêu). Năm 1993 Thư viện lại được chuyển về trụ sở số 41, đường Hai Bà Trưng, Phường 3, Thị xã Bạc Liêu.

Đầu năm 1997, Thư viện tỉnh Bạc Liêu được thành lập theo Quyết định số 75/QĐ.UB ngày 14 tháng 02 năm 1997 của UBND tỉnh Bạc Liêu.

- Vốn tài liệu ban đầu:   41.000 bản sách, hơn 200 đơn vị báo, tạp chí đóng tập.

- Vốn tài liệu hiện nay: 120.000 bản sách, với hơn 5.000 đơn vị báo, tạp chí đóng tập. Hàng năm, bổ sung 200 tên báo, tạp chí các loại.

II/- Chức năng, nhiệm vụ:

          1.- Chức năng:

- Thư viện tỉnh Bạc Liêu  là một thiết chế văn hoá Nhà nước nằm trong hệ thống thiét chế  của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương; các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước..

          2.- Nhiệm vụ:

          Thư viện tỉnh có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

          1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

          2. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên về kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương và đối tượng phục vụ của thư viện.

          Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương; Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu địa phương do Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao, các bản sao khóa luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học được mở tại địa phương; Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị, thính thị và tài liệu bằng tiếng dân tộc Khmer, Hoa phù hợp với đặc điểm của địa phương.

          Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa thư viện với các thư viện trong nước và ngoài nước bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính; Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

          3. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với chức năng nhiệm vụ và nội quy thư viện. Phục vụ miễn phí tài liệu thư viện tại nhà cho người đọc cao tuổi, tàn tật bằng hình thức gửi qua bưu điện và thư viện lưu động theo quy định của Pháp lệnh thư viện.

          4. Tổ chức công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân địa phương.

          5. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện.

          6. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện tỉnh; tham gia xây dựng và phát triển mạng Thông tin Thư viện của hệ thống thư viện công cộng; Xây dựng thư viện điện tử.

          7. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức hoạt động thư viện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; tổ chức luân chuyển sách, báo; chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác ở địa phương.

          8. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.

          9. Quản lý tổ chức, cán bộ viên chức và tài sản của đơn vị theo sự phân cấp quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

          10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao theo quy định của pháp luật và quy định của ngành.

III/- Tổ chức bộ máy, nhân sự:

          1.- Nhân sự:         19 biên chế.

                                       - Đại học:             9

                                       - Cao đẳng:         6

                                       - Trung cấp:         4

 

2.- Bộ máy tổ chức: Sơ đồ bộ máy tổ chức


 

2.1 Ban Giám đốc:

         - Giám đốc

          Là Thủ trưởng đơn vị đứng đầu Thư viện, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, Vụ Thư viện và Thư viện Quốc gia Việt Nam về mọi hoạt động của Thư viện và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phó Giám đốc

          Là người giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công; Thay mặt Giám đốc quản lý, điều hành các hoạt động Thư viện khi được ủy quyền.

          2.2 Phòng Hành chính – Tổ chức:

Báo cáo tình hình hoạt động của Thư viện, sắp xếp tổ chức quy hoạch cán bộ, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật theo quy định pháp luật. Tiếp nhận và quản lý tài sản, hồ sơ, tài liệu, công văn đi, đến và thực hiện chế độ kế toán, thống kê.

          2.3 Phòng Bổ sung, xử lý tài liệu vàThông tin Thư mục:

Thực hiện công tác bổ sung vốn tài liệu thư viện tỉnh và thư viện huyện; thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện theo tiêu chuẩn nghiệp vụ; Thu thập, nghiên cứu xử lý thông tin và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, các loại thư mục, hướng dẫn tra cứu và trả lời thông tin về vốn tài liệu thư viện và các hoạt động thông tin tuyên truyền. Nghiên cứu triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện, quản trị mạng và website Thư viện, bảo trì, bảo dưỡng máy tính và các trang thiết bị công nghệ thông tin; Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện trên địa bàn tỉnh.

          2.4 Phòng Mạng lưới cơ sở:     

Quản lý kho sách lưu động, tổ chức luân chuyển tài liệu với các thư viện cơ sở; Tư vấn, hướng dẫn, tham gia xây dựng mạng lưới thư viện, phòng đọc sách cơ sở; Tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cơ sở trên địa bàn tỉnh.

          2.5 Phòng Công tác bạn đọc

          Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản vốn tài liệu thư viện; hướng dẫn Bạn đọc tra tìm tài liệu; Tổ chức phục vụ khai thác vốn tài liệu đáp ứng yêu cầu của bạn đọc; Tuyền truyền, sinh hoạt thu hút bạn đọc đến thư viện.

Gồm các phòng phục vụ bạn đọc:

                 - Phòng Đọc tổng hợp.

                 - Phòng đọc Báo, tạp chí.

                 - Phòng Mượn

                 - Phòng đọc Thiếu nhi.

                  - Phòng Thư viện điện tử.


ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH BẠC LIÊU


ĐIỂM TIN TRONG TUẦN CỦA BÁO BẠC LIÊU

Đăng nhập cho Admin
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Góc dành cho bạn đọc
Sách mới ILib
Chọn trang
1. Khách sạn hiện đại quản lý hiệu quả ngành quản gia / Sơn Hồng Đức .- 2005 Chi tiết
2. Phát triển công nghệ thông tin xanh hướng tới tăng trưởng xanh ở Việt Nam / 2012 Chi tiết
3. Đô thị thông minh, tương lai xán lạn / Barlow, Mike,Cornelia Lévy Bencheton,Trần Thị Mỹ Duyên .- 2021 Chi tiết
4. B?y 7 thói quen của người thành đạt / Covey, Stephen R.,Lưu Văn Hy .- 2002 Chi tiết
5. Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học / Johnson, Nicholas,Brendan Markey - Towler,Đinh Trọng Minh,Trần Anh Đức .- 2021 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất ILib
Chọn trang
1. Thần đồng đất Việt khoa học / 2008 Chi tiết
2. Thần đồng đất Việt Khoa học / 2007 Chi tiết
3. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến .- 2010 Chi tiết
4. Con trai của thần mặt trời / 2008 Chi tiết
5. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm .- 2010 Chi tiết
Tài liệu của Thư viện
1. Sách: 66276 
2. Bài trích: 3441 
3. Ấn phẩm định kỳ: 1841 
4. Sách tập: 1252 
5. CD-ROM: 617 
6. Sách bộ: 492 
7. CD-ROM tập: 2 
8. CD-ROM bộ: 1 
9. Luận văn, Luận án: 1 
LỊCH LÀM VIỆC
18/09/2023
19/09/2023
20/09/2023
21/09/2023
22/09/2023
23/09/2023
24/09/2023
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------