Liên kết website
Tra cứu từ điển
 
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 752.255
Hôm nay: 233
Đang xem: 236
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG COVID 19 CỦA THƯ VIỆN TỈNH BẠC LIÊU (25/11/2021)


SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN,

THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

THƯ VIỆN TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:10/QĐ-TV

 

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

 

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH BẠC LIÊU

          Căn cứ Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;

 

Căn cứ Công văn số 1715/SVHTTTTDL-TCHC ngày 21/10/2021 của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện cấp độ dịch và Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh;

 

Căn cứ Quy chế hoạt động của đơn vị, xét theo tình hình thực tế tại đơn vị, Ban Giám đốc đơn vị.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Bà: Lưu Thị Hồng Liễu – Giám đốc Thư viện – Trưởng ban

2. Ông: Đái Tiến Sơn – Phó Giám đốc – Phó ban

3. Ông: Trần Phước Hải – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ – Thành viên

4. Bà: Trịnh Thị Thanh Thùy – Trưởng phòng công tác bạn đọc –Thành viên

5. Bà: Thạch Thị Ngọc Hiếu  – Văn thư – Thành viên

 

          Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị có nhiệm vụ:

 

- Kiểm tra các điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc (Nước sát khuẩn, vệ sinh - khử khuẩn nơi làm việc; các yêu cầu về 5K, ...).

- Kiểm tra, nhắc nhở viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, theo đúng quy định 5K.  

- Tổ chức tự kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch của đơn vị.

- Phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

- Đề xuất các biện pháp khắc phục.

          Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

          Điều 5. Các Ông/Bà có tên ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Các ông/bà có tên tại Điều 1;

- Lưu: VT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

 

 

  Lưu Thị Hồng Liễu

 

 

tải xuống

 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thông tin,Thể Thao và Du lịch
Bản quyền thuộc: Thư viện tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính tỉnh. phường 1 TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tel: 84-0291.6558278;
Giấy phép đăng ký số: 222/GP-TTĐT
 Email: thuvienbl@yahoo.com.vn
Website: http://www.thuvienbaclieu.org.vn
-----------------------------------